Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut van Acupuntura-Benissa, een volledig dossier aanleg. Uw dossier bevat naast persoonsgegevens voor identificatie en facturatie- ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, in Spanje heet deze wet Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Op grond van deze wet heeft een behandelpraktijk, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft betreffende persoon bepaalde rechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te wijzen op de rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG/ RGPD.

Er kunnen in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling nodig zijn, en die na uw expliciete toestemming, wordt opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bij uw huisarts of specialist.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook worden gebruikt om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer een therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Of voor het gebruik bij waarneming tijdens onze afwezigheid. Ook dit gebeurt enkel en alleen met uw expliciete toestemming.

Verder kan er sprake zijn van geanonimiseerd gebruik, bedoelt voor intercollegiaal overleg. Ook als ik om een andere reden dan hiervoor genoemd gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dat betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens; en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandeld therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast heb ik een als behandeld therapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Meer informatie?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stel hier een vraag.